Username:
Password:

  วิธีการใช้
แจ้งยกเลิกเวลาการจอง private สามารถยกเลิกได้ก่อนเรียน 2 ช.ม.1. กรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ2. เลือกสาขาที่ต้องการจอง และเลือกวันที่ต้องการ3. ตัวอย่าง ต้องการจองเวลา 8.00-10.30

3.1 ให้น้องๆทำการคลิกเลือกครั้งแรกในช่อง 8.00-8.303.2 และเลือกครั้งที่สองที่ช่วงเวลา 10.00-10.30 ระบบจะทำการแจ้งยืนยันช่วงเวลาที่น้องๆเลือก ให้กดตกลง4. เสร็จสิ้นการจองแล้วคับ